جزئیات مقالات      مقالات » اصطلاحات تخصصی صنعت لبنی

اصطلاحات تخصصی صنعت لبنی


اصطلاحات تخصصی صنعت لبنی


A
Antibiotic residuesحضور مقادیر ناچیزی از آنتی بیوتیک و مشتقات آن درشیر و یا گوشت.

BBabcock testروش قدیمی جهت اندازه گیری چربی شیر که می تواند برای کالیبره کردن دستگاههای اندازه گیری الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد.

Bactofugationبه حذف میکروارگانیسم های شیر در حرارت پاستوریزاسیون با استفاده از نیروی گریز از مرکزاطلاق می گردد.C

California mastitis test- CMTاین آزمون به عنوان یک تست تشخیصی جهت تعیین شمار سلولهای سوماتیک شیر و سلامت دام مورد استفاده قرار می گیرد. به این منظور معرف با مواد سلولی موجود در شیر واکنش می دهد و به این ترتیب بر اساس میزان لخته حاصله حدود سلولهای سوماتیک تخمین زده می شود.

Caseinگروهی از فسفوپروتئین های شیر که از پروتئینهای اصلی آن محسوب می گردند.

Cleaned-in-placeشستشوی تجهیزات شیر با سیرکوله کردن محلول های شستشو در داخل آنها بدون جدا کردن بخش های مختلف از یکدیگر.Churningفرایند زدن خامه جهت تولید کره، که منجر به تجمع گلبولهای چربی و جدا شدن آنها از فاز مایع می گردد.

Colostrumآغوز یا کلستروم به مایع زرد رنگ مترشحه از پستان دام تا چند روز پس از زایمان اطلاق می گردد، که دارای کازئین ، لاکتوز و چربی کمتر از شیر طبیعی می باشد و به عنوان منبع غنی از آنتی بادی محسوب می گردد.

Curd

به لخته شیر اطلاق می شود که در مورد شیر کامل شامل کازئین، چربی و پروتئین های آب پنیر و در شیر بدون چربی حاوی کازئین و پروتئین های آب پنیر و مقادیر بسیار ناچیزی از چربی می باشد.

DDairy drinkنوشیدنی لبنی نظیر شیر سویا و شیر فاقد لاکتوز.Dairy productفراورده های شیری نظیر خامه، کره، پنیر و...

E

Epithelumشیر در داخل یاخته هایی تحت عنوان اپیتلیوم در غدد پستانی دام تولید می گردد.Electrodyalysis

فرایندی است که در آن یونهای محلول از یک غشای تبادل یونی به وسیله جریان الکتریکی خارج می گردند. این روش در املاح زدایی آب پنیر به کار می رود.FFood and Drug Administration- FDAسازمان غذا و دارو ایالت متحده که مسئول وضع قوانین و مقررات در رابطه با غذا، دارو و لوازم آرایشی بهداشتی است.Fermented Milksشیرهای تخمیریG

Gheeبه شکل تغلیظ شده چربی شیر که از قابلیت نگهداری بهتری برخورد دار است، اطلاق می شود و در مناطق مختلف با عناوین متفاوتی نظیر ghee در هند یا Samna در مصر نامیده می شود.

GC - Gas Chromatographyنوعی کروماتوگرافی است که فاز متحرک در آن حالت گازی دارد و فاز ثابت می تواند مایع یا جامد باشد.Gerber Methodروش ساده و ارزان برای اندازه گیری چربی شیر است و در سال 1892 توسط دکتر ژربر از بنیانگذاران صنایع شیر سوئیس ابداع گردیده است. در این روش از چربی سنج(بوتیرومتر ژربر ) استفاده می شود.

H

Homogenizationبه تبدیل گویچه های بزرگ چربی به ذرات ریز اطلاق می شود که مانع به هم پیوستن گلبولهای چربی می گردد.

IInternational Dairy Federation- IDFفدراسیون بین المللی شیر که مهمترین مرجع جهانی شیر می باشد.JJomilنوعی ماست حرارت داده شده پاستوریزه که در کشورهای اروپای غربی از جمله آلمان و هلند بازار فروش دارد.Junketشیر کشت داده شده که در کشور سوئد تهیه می شود. نوعی ماست تازه و شیرین که ماده خوشبوی به آن می زنند.K

Kefirنوشیدنی تخمیری مشابه ماست رقیق.

Kejeldahl Methodدقیقا روش اندازه گیری مواد ازته است و IDF آن را برای تعیین پروتئین های شیر به عنوان مرجع مقایسه انتخاب و استاندارد نموده است.Kelder Milkیکی از انواع شیرهای تخمیری که در کشورهای اسکاندیناوی مصرف می شود.

Kumissنوعی شیر تخمیری که معمولا از شیر مادیان تهیه می شود و در روسیه و قفقاز از لحاظ سلامت دارای اهمیت زیادی است.

LLact/ Lacti/ Lactoشیر- اسید لاکتیکLactation period

دوره شیردهی به مدت زمانی که دام پس از زایمان قادربه تولید شیر می باشد اطلاق می گردد.Lactometer= Lactodensimeterوسیله مخصوص اندازه گیری دانسیته شیر.Lactoperoxidase Systemسیستمی مرکب از یون تیوسیانات ، آب اکسیژنه و آنزیم لاکتوپراکسیداز که دارای اثرات ضدمیکروبی بوده و در شیر وجود دارد.Lactose Intoleranceبیماری عدم تحمل لاکتوز که در نتیجه عدم وجود یا وجود مقادیر کم لاکتاز روده ای به وجود می آید.

MMastitisبه التهاب غدد پستانی دام اصطلاحاً ورم پستان اطلاق میشود، که مهمترین عامل افزایش سلولهای سوماتیک شیر به شمار می آید.

Milk preservativeترکیب مورد استفاده برای پایداری و حفظ نمونه های شیر در حین انتقال به آزمایشگاه. (نظیر برونوپول)Milk serum

سرم شیر یا جزء بدون چربی شیر.

N

Non-Protein Nitrogen- NPNعلاوه بر ترکیبات پروتئینی شیر حاوی ترکیباتی است که حاوی ازت غیر پروتئینی می باشند، این ترکیبات در محلول اسید تری کلرواستیک 12% محلولند و در حدود 5% کل نیتروژن شیر را به خود اختصاص می دهند.Nisinیکی از معمولترین باکتریوسینها دارای ساختار پپتیدی که در مقابل باکتریهای گرم مثبت و شکل اسپوری آنها بسیار موثر است.O

Oxytocinهورمون طبیعی محرک ترشح و خروج شیر اکسی توسین نام دارد.Overrunاصطلاحی است که در مورد محصولات حجیم شده ( به طرق مختلف مثل هوادهی) نسبت به ماده اولیه آن به کار می رود. از این نوع محصولات می توان خمیرها ، بستنی، بیسکویت پف کرده، کرم مارش مالو و خامه زده شده اشاره کرد. به خصوص افزایش حجم بستنی به وسیله زدن هوا به داخل مخلوط طی فرایند انجماد overrun نامیده می شود.PPasteurizationبر اساس تعریف IDF پاستوریزاسیون فرایند حرارتی است که به منظور به حداقل رساندن خطرات ناشی از میکروارگانیسم های بیماریزای شیر صورت می گیرد و حداقل تغییرات فیزیکی ،شیمیایی و ارگانولپتیکی را در محصول ایجاد می کند.فرایند حرارتی پیشنهادی IDFبرای پاستوریزاسیون شیر ºC71.7 به مدت 15 ثانیه یا ºC 62.7 به مدت 30 دقیقه می باشد.Permeateفاز عبوری ازغشای فـــیلتراسیون.QQuarkیکی از انواع پنیرهای تازه منعقد شده با اسید.RRetentateفاز باقی مانده پشت غشای فـــیلتراسیون.S

Somatic Cellsسوماتیک در لغت به معنای مشتق شده از بدن میباشد. سلولهای سوماتیک شامل سه نوع سلول اصلی پلیمورفونوکلئرها (PMN)، ماکروفاژها، لمفوسیتها هستند و دارای تعداد کمی سلولهای اپیتلیال می باشند.Sterilizationفرایند استریلیزاسیون فرایند حرارتی است که با هدف نگهداری طولانی مدت شیر صورت می گیرد و برای رسیدن به این هدف کلیه میکروارگانیسم ها و اسپورهای موجود توسط حرارت نابود گردد.T

Termizationترمیزاسیون فرایند حرارتی ملایمی است که برای افزایش ماندگاری شیر قبل از پاستوریزاسیون یا سایر فرایندهای شدید حرارتی اعمال می شود و غالبا در مورد شیرهای خامی که قبل از مصرف مدتی تحت شرایط سرد نگهداری می شوند مورد استفاده قرار می گیرد.Titratable acidityاندازه گیری یونهای هیدروژن قابل تیتر شامل یونهایH+ آزاد در محلول و آنهایی که به همراه اسیدها و پروتئینها می باشند.U

Ultrafiltrationاولترافـــیلتراسیون را می توان یک فرایند جداسازی غشایی با استفاده از نیروی فشار معرفی نمود که می تواند جداسازی و تغلیظ موادی با وزن ملکولی بین 3 10 تا 106 دالتون را انجام دهد، که از آن به طور وسیع در صنعت لبنیات استفاده می شود.VVat pasteurizationپاستوریزاسیون شیر در دمای حداقل 62.8 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه، در حالیکه در یک دیگ دو جداره مرتبا در حال هم زدن است.WWheyآب پنیر، آب و مواد جامد شیر است، که پس از جدا کردن لخته باقی می ماند و حاوی 5/93 درصد آب و 5/6 درصد لاکتوز، پروتئین، مواد معدنی، آنزیم، ویتامینهای محلول در آب و مقادیر ناچیزی از چربی است.XXanthin oxydase

یکی از آنزیم های موجود در شیر به غشای گویچه های چربی متصل است و گزانتین را تچزیه می گند و اسید اوریک آزاد می کند.Y

Yoghurt

فراورده تخمیری شیر که نتیجه دو تخمیر لاکتیکی همراه با هم می باشد و نهایتا منجر به تولید طعم ترش ملایم است.

ZZeta potential

در سطح ذرات کلوئیدی نظیر کازئین دو لایه الکتریکی وجود دارد و اختلاف پتاسیل الکتریکی بین این دو لایه پتانسیل زتا نامیده می شود که از عوامل پایدرای دیسپرسیونها محسوب می گردد. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما