جزئیات مقالات      مقالات » مخاطرات مواد شیمیایی

مخاطرات مواد شیمیایی


مواد شیمیایی همه‌جا به چشم می‌خورد و در زندگی ما کاربردهای زیادی دارد؛ در تصفیه آب آشامیدنی، محصولات کشاورزی و امور خانه داری. با این همه، همین مواد اگر به شکلی اصولی استفاده نشود و یا بطور نادرست درطی مراحل تولید، ذخیره‌سازی، حمل و نقل و یا مصرف در محیط منتشر شود، می تواند برای انسان و محیط زیست خطرآفرین باشد.  مواد خطرزا به شکل‌های مختلف می‌تواند باعث مرگ، مصدومیت جدی و بروز عوارض در درازمدت بر روی سلامتی و همچنین آسیب به ساختمان‌ها، منازل و سایر اموال شود. کارخانجات سازنده موادشیمیایی خود یکی از منابع خطرزا هستند. از سایر منابع خطر می‌توان به پمپ بنزین‌ها، بیمارستان‌ها و محل‌های تخلیه و دفع موادخطرزا اشاره‌کرد.موادخطرزا به شکل مواد منفجره، مواد قابل اشتعال، سموم و نیز مواد رادیواکتیو وجود دارد که در نتیجه حادثه حین حمل و نقل و یا سانحه شیمیایی در کارخانه، در محیط آزادمی‌شود.


 


اقدامات قبل از انتشار مواد شیمیایی پرخطر  


قبلاز هرچیز یک روکش پلاستیکی،‌ نوارلوله و قیچی به کیف امداد خوداضافهکنید   


اقدامات حین انتشار مواد شیمیایی پرخطر  


برایکسب اطلاعات بیشتر در موردمسیرهایتخلیه، پناه‌گاه‌های موقت و یا روش انجام آن گوش به زنگ اخبار رادیو وتلویزیونباشید. 


تازمانی‌که میزانآلودگیکمنشده از منطقهخطردورباشید. درضمن،یادتانباشد که بعضی از موادشیمیاییفاقد‌بوهستند 


اگر از شما خواسته شده که محل را ترک‌کنید:  


بلافاصلهاین کار را انجام دهید 


ازمسیرهای توصیه‌شده توسط مقامات حرکت‌کنید، چراکه گذر از میان‌برها امننیست 


آلودگیموجود درخانه را با بستن تمام پنجره‌ها، هواکش‌ها و خاموش‌کردن فن‌ها به حداقلبرسانید. 


لوازمو کیف نجات را که از قبل آماده کرده‌اید را با خود بردارید 


کمکبه افراد نیازمند ازجمله بچه‌ها، سالخوردگان و افراد معلول را فراموشنکنید 


اگر در فضای بیرون گرفتارشده‌اید:  


درفضاییخلاف جهت باد و در یک بلندی قرار بگیرید. 


 سعی‌کنید دست‌کم یک کیلومتر از منطقهآسیب‌دیده دورشوید و به دیگران نیز کمک کنید تا خود را از مسیر و صحنه حادثهدورکنند 


هرگزبه مواد و مایعات ریخته‌شده، بخار و مه موجود در هوا‌ و یا رسوب موادشیمیایی دستنزنید و یا از میان آنها عبور نکنید. 


گاز، دود و بخارها را استنشاق نکنید. 


درحالی‌که محل را ترک می‌کنید دهان خود را با پارچه‌ای بپوشانید. 


ازمجروحین حادثه تا زمان شناسایی موادپرخطر دوربمانید   . 


اگر در وسیله‌نقلیه قرار دارید:  


خودرورا متوقف کرده، در جستجوی سرپناه در یک ساختمان مناسب باشید. 


اگر ناچار به ماندن درخودرو هستید پنجره‌ها و دریچه‌های خودرو را بسته نگهدارید و دستگاه تهویه و بخاریرا ببندید.   


اگر از شما خواسته شده در داخل منزل بمانید: 


تمامیدرها و پنجره‌های بیرونی را قفل کنید.


دستگاه تهویه، شومینه و سایر درهای داخلی رادر صورت امکان ببندید. 


دستگاه‌تهویه را خاموش کنید. 


بهاتاق امنی که از قبل مهیا کرده‌اید بروید.  


این اتاق باید از سطح زمین بالاتر وکمترین روزنه را داشته باشد. 


روزنه‌هاو شکاف‌های زیر در و پنجره‌ها را با استفاده از حوله‌های مرطوب و یا پوشش‌هایپلاستیکی و نوارهای لوله درزگیری کنید. 


همچنیندرزهای پنجره‌ها، دستگاه‌های تهویه، فن‌های خروجی آشپزخانه و فر خوراک‌پزی و خشک‌کنرا با نوار لوله و روکش‌های پلاستیکی، کاغذ‌های مومی و ورق آلومینیومبگیرید.  


ازموادی مثل نوار لوله برای پوشاندن سوراخ‌ها، روزنه‌ها و شکاف‌های اتاق استفادهکنید.  


اگرگاز و یا بخار بطریقی وارد اتاق شده است سعی کنید با استفاده از یک حوله یا پارچهنفس کوتاه بکشید. 


از خوردن یا آشامیدن هر نوع غذا یا آبی که احتمال آلودگی داردخودداری کنید.   


اقدامات بعد از انتشار مواد شیمیایی پرخطر  


تنهادرصورتی‌که مقامات اعلام‌کردند که محل امن است به منزل خود بازگردید. 


پنجره‌ها ودریچه‌ها را بازکنید و فن‌ها را برای تهویه روشن کنید. 


ازمقامات و مسئولین محلی خود در رابطه با نحوة تمیزکردن زمین و اموال از آلودگی کمک وراهنمایی‌ بگیرید. 


ممکن است از شما بخواهند که دوش بگیرید و یا خواسته شود که از آبدور بمانید و یا کار دیگری را انجام دهید.  


بهمحض مشاهده علایم و نشانه‌های غیرمعمول در بدن درپی درمان باشید.  


لباس‌هاو کفش‌هایی که در معرض آلودگی‌ بوده‌اند را در محل محافظت‌شده و غیرقابل نفوذیقراردهید و نگذارید با سایر مواد تماس پیداکنند  


بههرکسی‌که در تماس با شماست هشدار دهید که ممکن است شما در معرض مواد سمی قرار گرفته‌باشید. 


درصورتمشاهده هرنوع بخار و یا سایر مواد خطرزا اورژانس منطقه و محل خود را باخبرکنید. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما