جزئیات مقالات      مقالات » روش های تصفیه فاضلاب ها

روش های تصفیه فاضلاب ها


روش های تصفیه فاضلاب ها :


الف - روش های فیزیکی


ب - روش های شیمیایی


ج- روش های زیستی (بیولوژیکی)


  تصفیه فاضلاب های صنعتی در سه مرحله انجام میشود، مرحله اول تصفیه مقدماتی است که طی آن تمام مواد جامد از جریان فاضلاب خارج میشوند.


مرحله دوم، تصفیه زیستی است که طی آن مواد محلول زیستی تخریب پذیر توسط باکتریها تجزیه شده و به لجن تبدیل میشوند و در نهایت تصفیه مرحله سوم که طی آن، لجن زیستی تولید شده برای استفاده مجدد ویا دور ریز شدن آماده گردند و آب تصفیه شده به روش های شیمیایی یا فیزیکی (لاگون ها یا میکروفیلترها) ضدعفونی می شود.


در اغلب موارد، فاضلاب در مقیاس صنعتی، در تصفیه خانه های بزرگ تصفیه میشوند.


لکن درشرایطی خاص، بعنوان مثال در مورد مناطق بیرون از شهر، می توان از سیستم هایی نظیر مخازن گندزدایی و سایر سیستم های محلی نیز استفاده نمود.


به طور کلی در واحدهای تصفیه، فرآیندهای فیزیکی از قبیل متعادل سازی، غربال کردن، ته نشین سازی،


شناورسازی، فرآیندهای شیمیایی چون خنثی سازی، لخته سازی، تبادل یونی، اکسیداسیون شیمیایی و فرآیندهای زیستی (بیولوژیکی) از قبیل لجن فعال، فیلتراسیون بیولوژیکی، کنترل چرخشی باکتری، لاگون هوازی، سیستمهای بی هوازی مورد نیاز می باشند.


  کاهش حجم اولین قدم در به حداقل رساندن تأثیرات فاضلاب های صنعتی بر جریان های پذیرنده واحدهای تصفیه، به حداقل رساندن حجم آنهاست.


این عمل به طرق زیر انجام می گیرد:


الف) طبقه بندی فاضلاب ها


ب) حفظ فاضلاب ها


ج) تغییر مراحل تولید برای کم کردن فاضلاب ها


د) استفاده مجدد از هر دوی پساب های شهری و صنعتی به


ه) حذف تخلیه های یکباره فاضلاب های فرآیند  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما