جزئیات مقالات      مقالات » روش کار دستگاههای تعویض یونی

روش کار دستگاههای تعویض یونی


روش کار دستگاههای تعویض یونی :


دستگاه های تعویض یونی مورد مصرف در تصفیه آب شبیه به فیلترهای فشاری است که در داخل آن ذرات رزین قرار دارد.


نظر باینکه برای شستشوی رزین و نیز در جریان تعویض یون،PH داخل دستگاه تغییر می نماید، اقدامات لازم برای جلوگیری از خوردگی دستگاهها مورد نیاز خواهد بود.


بمنظور جلوگیری از خروجرزین، در قسمت پایین دستگاه ودرزیر رزین، چندین لایهشن درشت یا آنتراسیت قرار داده می شود.


ذراتآنتراسیت برای دستگاه های تعویفس یونی بازی مناسبتر است زیرا باعث اضافه شدن سیلیس به آب نمی شوند.


در دستگاه های کاتیونی هر چند به دلیل پایین بودن PH خطر آزاد شدن سیلیس وجود ندارد ولی باز استفاده از آنتراسیت ترجیح دارد.


مزایای لایه های زیرین محافظ رزین این است که می توان قطر لولههای فاضلاب روی سیستم را به اندازه کافی بزرگ انتخاب نمود تا در معرض خطر بسته شدن قرار نگیرد.


لایه های زیرین محافظ رزین دارای معایبی به قرار زیر میباشند:


الف) این لایه ها، درموقع شستشوی رزین بازی، سود را جذب نموده و باعث افزایش آب لازم برای شستشو می شوند.


ب) دراثر سرعت زیاد شستشوی معکوس که به طور ناگهانی رخ میدهد، نظم و ترتیب ذرات لایه محافظ به هم خورده و کانالهایی ایجاد میشود که ممکن است سبب شود تبادل یونی به خوبی صورت نگرفته و در نهایت باعث کاهش کیفیت آب خروجی گردد.


ج) برخی اوقات ممکن است در اثر به هم خوردن نظم لایههای زیرین، رزین هایی از تعویض کننده کاتیونی وارد آنیونی شوند و باعث مشکلاتی گردند.


بدلیل وجود این معایب است که ترجیح داده می شود به جای لایه های شنی یا آنتراسیتی محافظ رزین ، از صفحه مشبک همانند آنچه به عنوان محافظ فیلتر بکار می رود، استفاده گردد.


سیستمهای تهیه آب مطلوب :


برای تهیه آب خالص به کمک واحدهای تعویض یونی، آب ابتدا از دستگاه تعویض کاتیونی اسیدی عبور نموده تا کاتیونها حذف شوند و آنیونها به صورت اسید درآیند.


سپس آب از دستگاه تعویض آنیونی بازی عبور نموده تا آنیونهای آب حذف و یونهیدروکسیل آزاد شود.


بنابراین در حالت ایده آل انتظار میرود که مولکول آب جایگزین تمام ناخالصیهای یونی آب گردد و در نتیجه آب فاقد نمک تولید شود.


برای تهیه آب مطلوب می توان سیستم های مختلفی انتخاب نمود که شرایط مورد نظر را تامین نماید.


عواملی چون غلظت سیلیکا، درجه خلوص آب مورد نظر، ترکیب آب ورودی و مقداردبی آن می توانند در انتخاب نوع سیستم موثر واقع شوند.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما